ASOCIAŢIEI FOTO CLUB BANATUL MONTAN – Regulament de ordine interioară 

 CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Regulamentul de ordine interioara al Consiliului Director al Asociaţiei FOTO CLUB BANATUL MONTAN, completează Statutul asociaţiei cu privire la modul de organizare şi funcţionare a activităţii asociaţiei.

Art. 2. Membrii Asociaţiei FOTO CLUB BANATUL MONTAN au dreptul de a conoaşte şi obligaţia de a respecta Statutul, Actul constitutiv, regulamentele de ordine interioară, precum şi alte dispoziţii emise de organele de conducere ale asociaţiei.

Art. 3. Consiliul Director are obligaţia de a oferi posibilitatea tuturor membrilor asociaţiei, să consulte toate documentele elaborate de organele de conducere.

Art. 4. În activitatea sa, Consiliul Director urmăreşte realizarea în bune condiţii a tuturor atribuţiilor ce-i revin din Statutul asociaţiei şi din prezentul Regulament.

CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI

Art. 5. La începutul anului, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei, se stabilesc proiectele pe care Asociaţia F.C.B.M. urmează a le duce la îndeplinire, Consiliul Director urmând a stabili calendarul expoziţional.

În cadrul calendarului expoziţional sunt fixate vernisajele ce urmează a se desfăşura în zona teritorială a asociaţiei, cu preponderenţă în mun. Reşiţa.

Pe parcursul anului, în situaţia în care se iveşte posibilitatea organizării unei activităţi sau a unui vernisaj în colaborare sau cu susţinerea unui alt foto club similar, activitatea respectivă se supune aceloraşi reguli enumerate în prezentul regulament.

În situaţia în care, cu ocazia organizării unui eveniment, unul dintre membrii care a fost delegat a efectua o anumită activitate, care a acceptat iniţial sarcina respectivă nu se mai prezintă pentru ducerea ei la îndeplinire, poate fi exclus din asociaţie indiferent dacă acesta este la prima abatere sau nu. Situaţia respectivă este supusă Comisiei de Etică care îşi va oferi consultanţa în această privinţă. În situaţia în care problema respectivă priveşte un membru din Comisia de Etică, Consiliul Director poate lua măsura excluderii fără a consulta această comisie.

Art. 6. Organizarea seminariilor, work shop-urilor, etc.

În cadrul acestor activităţi, Consiliul Director poate negocia preţuri promoţionale. Fiecare membru al asociaţiei are dreptul să participe la aceste activităţi cu condiţia să plătească preţul ce a fost negociat sau preţul care se cere pentru organizarea activităţii respective. În funcţie de posibilităţile financiare, asociaţia poate suporta în totalitate sau în parte preţul activităţii. În situaţia în care activitatea respectivă are un număr limitat de locuri pentru participanţi, Comisiei de Etică îi revine rolul de a selecta membrii, în funcţie de criteriile stabilite în prezentul regulament.

Art. 7. Asociaţia poate susţine organisme similare prin vernisarea unor saloane de fotografie şi/sau prin expoziţii de fotografie.

Organizarea concursurilor de fotografie de genul saloanelor naţionale şi/sau internaţionale de fotografie sau a diverselor circuite de artă fotografică se stabileşte prin regulament propriu.

Asociaţia poate organiza, de asemenea, diverse concursuri locale de fotografie oferind diverse premii. Activitatea este coordonată de Consiliul Director, fotografiile fiind jurizate de către Comisia de Etică şi de membrul sau membrii care deţin diverse distincţii oficiale AAFR şi/sau AFIAP.

Concursurile la care se face referire pot avea o temă distinctă sau nu. Prin anunţul de participare se vor fixa regulile pe care participanţii trebuie să le respecte şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească.

CAPITOLUL 3

PLANIFICAREA ŞI DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Art. 8. Şedinţele membrilor asociaţiei au loc o data la doua săptamâni iar participarea nu este obligatorie. Şedinţele sunt conduse de către Preşedinte iar în lipsa acestuia de un Vicepreşedinte. Sinteza celor stabilite în aceste şedinţe se poate transmite membrilor absenţi prin mail sau se poate posta pe forum sau alte mijloace de informare deschise. Preşedintele poate delega un membru al asociaţiei pentru această activitate.

CAPITOLUL 4

TAXE.MEMBRII

Art. 9. Persoanele ce aderă la Asociatie devenind membrii au obligaţia să achite taxa de înscriere, cotizaţia anuală şi alte taxe stabilite, conform Statutului.

În situaţia în care unul din membrii donează cei 2% din impozitul pe venit Asociaţiei Foto Club BANATUL MONTAN, conform legilor în vigoare, acesta va plăti 50% din cotizaţia anuală, de regulă la începutul anului, până la Adunarea Generală.

Consiliul Director va institui prin Hotărâre introducerea unei taxe de panotare. Această taxă se achită o singură dată pe an, până la data de 15 martie si nu poate fi mai mare de jumătate din cotizaţia anuală. Suma strânsă urmează a fi folosită în anul în curs, urmând a fi împărţită pe evenimente, astfel că fiecărui eveniment îi va reveni un anumit buget. Bugetul în cauză va fi împărţit parte membrilor care decid a participa la organizarea lui, parte diverselor cheltuieli legate de protocol etc. Consiliul Director deleagă fiecare activitate dar suma ce constituie bugetul evenimentului nu poate fi împărţită decât în mod egal pentru fiecare membru ce contribuie la organizarea evenimentului respectiv.

Pot deveni membri F.C.B.M. orice persoană fizică, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, apartenenţă politică sau religioasă, care recunoaşte, respectă şi aplică prezentul Regulamen de organizare şi funcţionare al F.C.B.M. precum şi STATUTUL asociaţiei.

În momentul înscrierii acestora, trebuie să depună un portofoliu format din cinci fotografii asupra căruia Comisia de Etică îşi va acorda avizul, ei devenind membrii debutanţi. Trecerea de la statutul de membru debutant la cel de membru nu se poate face mai devreme de un an de la înscriere în club.

Membrii F.C.B.M. pot deveni toţi membrii debutanţi care, în decurs de un an, pot face dovada că au participat la minim 6 saloane naţionale cu patronaj AAFR şi/sau internaţionale, cu patronaj FIAP şi au cel puţin 10 lucrări acceptate. Promovarea la statutul de Membru FCBM se anunţă pe pagina de internet a grupului sau prin e-mail, în acest sens făcându-se şi modificarea pe site-ul asociaţiei.

De asemenea, trecerea de la statutul de membru debutant la cel de membru se poate decide de Consiliul Director la recomandarea Comisiei de Etică în urma unei acvtivităţi deosebite, etice şi de promovare a artei fotografice şi a F.C.B.M.

Promovarea membrilor asociaţiei şi implicarea lor în activităţile organizate de club se va face, atunci când este posibil, în mod egal. În situaţia în care activităţile care se organizează sunt limitate de un anumit număr de participanţi se va ţine cont, în alegerea membrilor care vor participa la ele, de anumite criterii:

-implicarea în activităţile organizatorice ale F.C.B.M.;

-promovarea F.C.B.M. în mod pozitiv;

-participarea cu rezultate (acceptări, premii), în cadrul saloanelor oficiale de artă fotografică aflate sub patronajul AAFR şi/sau FIAP;

-implicarea în activitatea fotografică promovată de STATUT, respectiv a artei fotografice, în general;

-prezenţa la şedinţele clubului.

În acest sens, Comisia de Etică urmează a propune Consiliul Director membrii ce au fost selectaţi pentru participarea la o anumită activitate. Propunerea se va înainta prin mail sau se va posta pe pagina clubului sau alte surse de informare dechise.

Art.10. Expunerea siglei oficiale F.C.B.M., fără acordul organizaţiei, constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii şi obligarea persoanei fizice sau juridice implicate la retragerea imediată a acesteia. Neretragerea siglei pentru care nu există aprobarea Consiliului Director F.C.B.M., constuie infracţiune, pentru care persoanele implicate vor fi acţionate în instanţele judecătoreşti.

Art. 11. Fiecărui membru îi este interzis sub sancţiunea limitării anumitor servicii/beneficii, să folosească în scop propriu denumirea şi sigla Asociaţiei Foto Club BANATUL MONTAN, mergând până acolo încât să fie exclus din asociaţie. În momentul când există o sesizare în acest sens, Comisia de Etică urmează a se pronunţa cu privire la sancţiunea ce urmează a fi aplicată, existand posibilitatea ca membrul respectiv sa fie sanctionat cu amenda de pana la 50% din cotizatia anuala.

Art.12. Denumirea şi sigla Asociaţiei Foto Club BANATUL MONTAN poate fi folosită numai în acţiunile organizate şi desfăşurate sub egida F.C.B.M., numai cu scopul promovării asociaţiei şi numai cu acordul Consiliului Director. Consiliul Director nu îşi poate da acordul pentru folosirea denumirii şi a siglei F.C.B.M. decât în cadrul acţiunilor asociaţiei.

Art. 13. În cadrul asociaţiei F.C.B.M. activitatea prevăzută în Statut, atât cea organizatorică, cât şi cea fotografică este voluntară, dar de aceasta se va ţine cont atunci când este cazul în ceea ce priveşte participarea la anumite genuri de activităţi.

CAPITOLUL 4

COMISIA DE ETICĂ

Art. 14. Comisia de Etică este formată din 3 membri aleşi de Adunarea Generală dintre membrii fondatori ai Asociatiei F.C.B.M.. Cenzorul asociaţiei poate fi numit şi în Comisia de Etică.

Comisia de Etică se întruneşte la solicitarea Consiliului Director ori de câte ori este nevoie pentru consultarea şi avizarea activităţii prevăzute în statut dar nu mai mult de două ori pe lună. Această activitate, atunci când este posibil, se poate face şi prin forum sau online, situaţie în care Comisia de Etică îşi va acorda consultarea şi avizul ori de câte ori este convocată. Convocarea Comisiei de Etică se va face doar pe grup/pagina clubului sau prin email.

Comisia de Etica se poate autosesiza ori de cate ori unul din membrii considera necesara intrunirea ei pentru cercetarea unor abateri disciplinare ale unuia sau mai multor membrii.

Comisia de Etica isi rezerva dreptul de a monitoriza, analiza si elimina orice continut insultator care are darul de a leza interesele asociatiei si de a sesiza Consiliul Director in urma acestor abateri pentru a valida hotararea ei.

Refuzul nejustificat de a oferi consultanţă şi aviz din partea unui membru al comisiei în situaţia în care aceasta este convocată, duce la excluderea de drept a acestuia din cadrul comisiei. Justificarea refuzului se adresează cel puţin la doi membrii ai Consiliului Director în termen de două zile de la solicitarea întrunirii acesteia pe internet sau prin email.

Comisia de Etică îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa a doi membrii ai acesteia, în situaţia când unul dintre membrii ei lipseşte sau refuză a oferi consultanţă, conform Statutului, situaţie în care cele supuse spre avizare trebuie hotărâte în unanimitate.

Art. 15. Fiecare fotografie obţinută într-una din acţiunile organizate şi desfăşurate de F.C.B.M. rămâne în proprietatea celui ce a creat-o, în ceea ce priveşte drepturile de autor, dar poate fi folosită pentru promovarea clubului, situaţie în care poate fi indicat autorul acesteia.

Comisia de Etică sau Consiliul Director poate solicita unui membru să predea una sau mai multe fotografii făcute în timpul acţiunilor asociaţiei(workshop-uri, ture foto, etc.), la rezoluţia indicată, fotografie care poate fi folosită numai în condiţiile enumerate anterior. Refuzul unui membru de a preda o fotografie poate atrage sancţionarea acestuia, mergând până acolo încât membrul respectiv să fie exclus din asociaţie.

Cu ocazia organizării unui vernisaj al unei expoziţii de grup de către F.C.B.M., Comisiei de Etică îi revine sarcina de a selecta fotografiile pe care un anumit membru urmează a le expune. Comisia de Etică poate propune refuzul de a expune una sau mai multe fotografii numai pe motiv că ele nu întrunesc cerinţele minime de calitate, din punct de vedere tehnic si artistic.

În situaţia în care unul dintre membrii clubului este distins de AAFR şi/sau FIAP el poate fi solicitat a oferi consultanţă în ceea ce priveşte alegerea fotografiilor ce urmează a fi expuse în cadrul expoziţiilor organizate de F.C.B.M. dar propunerea finală aparţine Comisiei de Etică.

Dacă membrul ce urmează a expune poate face dovada că fotografia propusă a fost acceptată într-unul din saloanele de artă fotografică organizate sub patronajul AAFR şi/sau FIAP, fotografia urmează a fi selectată fără avizul Comisiei de Etică.

În cazul organizării unei vernisaj al unei expoziţii de grup de către F.C.B.M. sau a unei expoziţii personale, accentul se va pune pe calitatea fotografiilor expuse. Consiliul Director, după avizul nefavorabil al Comisiei de Etică, poate refuza organizarea vernisajului în cauză pentru un anumit membru sau mai mulţi şi poate solicita fotografii suplimentare, acestea urmând a fi avizate de Comisia de Etică.

În situaţia în care un membru a întârziat cu plata taxei anuale, Consiliul Director îi poate refuza participarea la un vernisaj sau orice activitate desfăşurată în cadrul FCBM.

O singură dată pe an, Consiliul Director la propunerea Comsiei de Etică, de regulă până în prima lună din an, decide dacă unul din membrii debutanţi întruneşte condiţiile de a deveni membru al asociaţiei. Comisia de Etică poate solicita dovezi/fotografii care să ateste necesitatea trecerii în noua categorie de membru.

CAPITOLUL 5 – SANCTIUNI

Art. 16. Atentionare scrisa

Amenda pana la de trei ori cotizatia anuala

Suspendarea

Excluderea

Art. 16. Termenul de membru din prezentul regulament se referă la toţi membrii, indiferent că sunt membri fondatori, membrii sau membrii debutanţi.

Acest regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Director din data de ______________.

Semnează: Consiliul Director