Asociaţiei “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” – statut

 CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 1 Fondatorii asociaţiei.

1.1. Asociaţia “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” (prescurtat “F.C.B.M.”) a fost înfiinţată, conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a actului constitutiv, de următorii membrii fondatori:

 1. Savescu Flavian Sergiu
 2. Purice Bujorel Petru
 3. Marin Valentin
 4. Floare Ciprian
 5. Pușcău Daniel Florin
 6. Dalea Petru
 7. Malinetescu Georgian
 8. Purice Dan-Cătălin

1.2. Asociaţia “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” ce se constituie, se înfiinţează pe baza liberului consimţământ al membrilor săi fondatori şi este o organizaţie independentă, apolitică şi fără scop lucrativ.

Art. 2 Caracterul Asociaţiei “FOTO CLUB BANATUL MONTAN”

2.1. Asociaţia “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” este o organizaţie profesională cu caracter social, artistic, educativ şi ştiinţific, având în centrul atenţiei susţinerea morală şi materială a membrilor asociaţiei, susţinerea şi încurajarea pasiunii pentru fotografie a membrilor, reprezentarea şi organizarea de acţiuni civice şi expoziţii de fotografie.

2.2. Asociaţia “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei române şi a prezentului statut. Asociatia F.C.B.M. este persoană juridică română de drept privat, ea dobândind personalitatea juridică de la data înregistrării ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul.

2.3. Asociaţia “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” are caracter regional / judeţean, conducând şi organizând întreaga activitate din zona Banatului Montan, aşa cum este cunoscută din punct de vedere geografic zona judeţului Caraş-Severin.

2.4. Asociaţia “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” se poate afilia la alte organisme interne şi internaţionale de profil, în scopul participării la întruniri, expoziţii şi competiţii interne şi internationale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II: Denumire, sediu şi durata asociaţiei. 

Art. 3. Denumirea asociaţiei.   

Asociaţia constituită va purta denumirea de “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” sau prescurtat F.C.B.M.

Art. 4 Sediul asociaţiei.

4.1. Sediul asociaţiei este în Mun. Reșița, Str. Ion Vidu nr. 18, jud. Caraș-Severin.

4.2. Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

4.3. În funcţie de necesităţi, Asociaţia “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” va putea deschide şi alte sucursale, filiale, agenţii, birouri, sedii secundare, în ţară sau în străinatate, cu respectarea prevederilor legislaţiei române în vigoare şi prin decizia Consiliului Director al Asociaţiei.

4.4. Asociaţia “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” se poate afilia la alte asociaţii, federaţii sau confederaţii din ţară sau străinatate şi poate înfiinţa societăţi comerciale.

Art. 5. Durata asociaţiei. 

Asociaţia se constituie pe o perioadă nedeterminată.

Art. 6. Emblema asociaţiei.

Emblema asociaţiei reprezintă o imagine grafică a doi munți, în fundal evidențiindu-se răsăritul unui soare, imagini încadrate de silueta unui aparat foto.

CAPITOLUL III: Scopul asociaţiei. 

Art. 7.  Scopul asociaţiei. 

7.1. Scopul asociaţiei sus-menţionate este promovarea culturală şi artistică a membrilor săi, în domeniul artei fotografice.

7.2. Asociaţia mai are drept scop:

– realizarea celor mai eficiente acţiuni de susţinere şi încurajare a membrilor clubului;

– oferirea de sprijin logistic şi/sau material membrilor aflaţi în evidenţa “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” în vederea participării la diverse manifestări legale, care au ca tema fotografia artistică;

– educarea membrilor în spirit artistic, etic şi civic;

– organizarea de manifestări specifice clubului. Organizarea şi coordonarea de festivaluri, concursuri, parade, raliuri, expozitii şi alte acţiuni de interes tehnic, artistic, social, istoric, cultural sau filantropic legate de fotografie;

– dezvoltarea contactelor cu alte cluburi din ţară şi străinatate, pentru schimbul reciproc de experienţă, tabere, expoziţii şi concursuri, etc.;

– dezvoltarea aptitudinilor tehnice fotografice prin organizarea de expoziţii, cursuri şi seminarii de specialitate. Organizarea şi susţinerea de reuniuni de iniţiere în tehnicile de fotografiere, în tehnicile de post procesare fotografică, întreţinere, reparare şi modificare aparatură foto, restaurare, conservare şi intreţinere aparate foto;

– derularea de activităţi de contactare, negociere şi contractare a unor produse şi servicii la tarife  preferenţiale pentru membrii FOTO CLUB BANATUL MONTAN;

– derularea de activităţi şi utilizarea de înscrisuri care să promoveze imaginea asociaţiei în rândul  simpatizanţilor, a publicului şi a mass-media;

– editarea şi difuzarea unor programe, broşuri, afişe, reviste, materiale promoţionale indiferent de suport, realizate în cadrul FOTO CLUB BANATUL MONTAN, menite să popularizeze imaginea şi activitatea asociaţiei;

– iniţierea de orice alte acţiuni privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor FOTO CLUB BANATUL MONTAN.

7.3. Asociaţia “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal şi obiectivele asociaţiei.

CAPITOLUL IV: Patrimoniul asociaţiei. 

Art. 8. Patrimoniul asociaţiei. 

8.1. Patrimoniul social iniţial al asociaţiei este constituit dintr-un activ în valoare totala de 880 lei, constituit din contribuţia membrilor fondatori.

8.2. Mijloacele băneşti, precum şi mijloacele fixe ale asociaţiei se folosesc în mod exclusiv pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezentul statut, cu aprobarea Consiliului Director.

Art. 9. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei “FOTO CLUB BANATUL MONTAN”. 

9.1. Sursele de finanţare ale activităţilor desfăşurate de asociaţie sunt:

– cotizaţiile membrilor şi taxele de înscriere a noilor membri. Cotizaţiile se pot stabili pe categorii de membri sau unitar;

– dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

– dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţia “F.C.B.M.” care dacă nu se reinvestesc în aceleaşi  societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei;

– venituri realizate din activităţi economice directe;

– donaţii, sponsorizări sau legate;

– resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

– finanţări obţinute în legătură cu desfăşurarea diferitelor proiecte sau alte activităţi;

– fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinatate, precum şi alte venituri  prevăzute de lege.

9.2. Donaţiile sau legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare sau alte drepturi. Donaţiile şi legatele vor fi înscrise în Registrul de donaţii al asociaţiei.

9.3. Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate pentru realizarea unui scop dacă acesta este în concordanţă cu scopul şi activitatea Asociaţiei “FOTO CLUB BANATUL MONTAN”.

9.4. Asociaţia “F.C.B.M.” poate refuza orice donaţie sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut şi legilor române în vigoare.

9.5. Sumele obţinute din sponsorizări sau donaţii vor fi evidenţiate financiar contabil şi vor primi destinaţii conforme cu prezentul statut. Cheltuirea acestor sume va putea fi controlată de sponsori sau donatori.

9.6. Asociaţia va deschide conturi în bancă atât în lei cât şi în valută.

Art. 10. Taxele percepute membrilor asociaţiei. 

10.1. Următoarele taxe sunt percepute membrilor Asociaţiei “F.C.B.M.” :

a). taxa de înscriere, care se stabileşte la echivalentul în lei (la cursul B.N.R.) al sumei de 5 EUR, dar nu mai puțin de 20 lei, trebuie achitată odată cu depunerea cererii de înscriere.

b). cotizaţia anuală, care se stabileşte la echivalentul în lei (la cursul B.N.R.) al sumei de 25 EUR, dar nu mai puțin de 120 lei şi trebuie achitată de membrii până la data de 20 martie a fiecărui an.

În mod exceptional, cu aprobarea Consiliului Director, membrii pot achita cotizația anuală în două tranșe egale, semestrial, prima tranşă cel târziu până la data de 20 martie a fiecărui an, dar înainte de organizarea Adunării Generale, respectiv cea de-a doua tranşă până la data de 30 septembrie. Membrii care nu au achitat prima tranșă din cotizația anuală pierd dreptul de a participa la Adunarea Generală, în situația în care această ședință este ținută ulterior datei de 20 martie.

c). valoarea exprimata în lei a taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale se stabileşte în cadrul primei Adunări Generale a fiecărui an şi nu poate fi mai mică decât echivalentul sumelor menţionate anterior.

d). în mod optional alte taxe, cum ar fi taxa de panotare, care se stabilesc de Consiliul Director dar care nu va putea depăși ½ (jumatate) din valoarea cotizației anuale. Taxa de panotare este folosită, în mod egal, ca recompensă pentru membrii care vor participa la activitățile privind organizarea expozițiilor sau alte evenimente. Valoarea totală, anuală a taxei de panotare va fi împărțită pe fiecare eveniment în parte, conform calendarului de evenimente aprobat de Consiliul Director la începutul anului. Banii din taxa de panotare corespondenți fiecărui eveniment vor fi împărțiți în mod egal între membrii care optează a se implica în organizarea evenimentului respectiv.

10.2. Taxele vor fi achitate în contul Asociatiei, la banca aleasa de Consiliul Director, foile de varsamant fiind predate trezorierului Asociatiei sau direct la trezorier cu eliberarea unei chitanţe.

10.3. Adunarea Generală va putea modifica taxa de înscriere şi cotizaţia când o va considera necesar dar ea nu va putea avea o valoare mai mica decât în anul precedent.

10.4. Taxele percepute membrilor care se regăsesc într-una din urmatoarele situaţii vor fi de ½ (jumatate) din taxa normală:  elev, persoană fără venit sau pensionar.

10.5. În situaţii exceptionale, una sau mai multe taxe pot fi anulate pentru membrii care nu au posibilităţi de achitare, dar care prezintă calităţi deosebite în ceea ce priveşte arta fotografică, situaţie care va fi validată de Consiliul Director în unanimitate, după consultarea Comisiei de Etică. Această situație poate avea loc pentru un membru al asociației doar un singur an.

10.6. În situația în care un membru prezintă calități deosebite în ceea ce privește arta fotografică, ca și recompensă pentru rezultatele obținute și/sau pentru implicarea în activitatea asociației, cotizația poate fi anulată prin hotărâre a Consiliului Director după consultarea Comisiei de Etică. Situația nu poate avea loc decât cel mult o data la trei ani.

CAPITOLUL V: Membrii asociaţiei

Art. 11. Membrii asociaţiei “FOTO CLUB BANATUL MONTAN”

11.1. “FOTO CLUB BANATUL MONTAN” se compune din membrii fondatori, membrii (persoane fizice sau juridice), membrii debutanţi şi membrii de onoare.

11.2. Membrii fondatori sunt denumite persoanele care au participat la constituirea F.C.B.M. şi au contribuit material şi moral la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social iniţial.

11.3. Pentru a deveni membru al “F.C.B.M.” solicitantul trebuie să fie pasionat de arta fotografică, de fotografie şi să depună o cerere în acest sens. Cererea poate fi verbal, scrisă, prin mail sau pe forum. Calitatea de membru se atribuie doar cu avizul Comisiei de Etica a asociaţiei. La cererea depusă, Consiliul Director va răspunde în cel mai scurt timp posibil prin anunțarea verbal, pe forum sau email.

11.4. Poate deveni membru al F.C.B.M. orice instituţie, persoană juridică, prin cererea de aderare, formulată de organul său de conducere, care recunoaşte acest statut şi participă activ la realizarea scopurilor şi obiectivelor acestuia sau sprijina asociaţia material şi moral, dacă cererea este avizată de Comisia de Etică şi aprobată de Consiliul Director.

11.5. Consiliul Director are dreptul să nu accepte cererea unei persoane fizice, instituţii sau persoane juridice de a deveni membru.

11.6. Membrii debutanţi sunt acele persoane care doresc să se implice în activitatea clubului, au, cel puţin o minimă experienţă fotografică şi doresc să se perfecţioneze în arta fotografică. Membrul debutant are drept de vot dar nu poate fi ales în organele de conducere ale F.C.M.B.

11.7. Pentru a deveni membru debutant, oficiantul trebuie să depună o cerere în acest sens şi i se poate cere să prezinte un portofoliu format din minim 5(cinci) fotografii care vor fi avizate de Comisia de Etică şi aprobate de Consiliul Director. Membrii debutanţi au dreptul să participe la orice acţiune organizată de “F.C.M.B.” în afara cazului când Consiliul Director decide altfel. Trecerea din categoria membrilor debutanți în cea a membrilor va fi stabilită prin regulament intern al Consiliului Director.

11.8. Membrii debutanţi au aceleaşi drepturi cu membrii asociației, cu exceptia cazurilor menţionate în statut.

11.9. Membrii de onoare sunt acele persoane care nu fac parte din F.C.M.B., dar care prin activitatea lor au adus  servicii deosebite F.C.M.B. şi au contribuit la realizarea obiectivelor Asociaţiei “F.C.M.B.”.

11.10. Titlul de membru de onoare se acorda de catre presedintele F.C.M.B. la propunerea Consiliului Director şi cu avizul consultativ al Comisiei de Etică.

11.11. Membrii de onoare pot participa la lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului Director, dar nu au drept de vot. Membrii de onoare nu sunt obligaţi să plătească cotizaţie.

11.12. Asociaţia “F.C.M.B.”, în relaţiile cu autorităti, instituţii publice, presă, radio, televiziune sau orice alte persoane fizice sau juridice din ţară sau străinatate poate fi reprezentată şi de un Purtător de cuvânt, desemnat de Consiliul Director şi avizat de Comisia de Etică.

Art. 12. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei. 

12.1. Membrii F.C.M.B. au următoarele drepturi:      

a). să participe la acţiunile organizate de F.C.B.M. respectând regulamentele de organizare şi particulare ale acestor acţiuni.

 1. b) să beneficieze de toate avantajele ce decurg din calitatea de membru al F.C.B.M. în ceea ce priveşte condiţiile preferenţiale în care poate beneficia de produse şi servicii din partea terţilor, aşa cum au fost negociate între F.C.B.M. şi terţii respectivi;
 2. c) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. Să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile administrative ale asociaţiei, în funcţie de categoria de membru în care se încadrează;
 3. d) să efectueze stagii de pregătire şi specializare în ţară şi străinatate;
 4. e) să participe la expoziţii, concursuri şi să beneficieze de recompense în raport cu titlurile obţinute;
 5. f) să publice cu prioritate în editorialele F.C.B.M.;
 6. g) să aibă acces la regulamente, la fondul de cărţi şi la informaţiile în format electronic, la aparatură sau alte mijloace materiale ale F.C.B.M.;
 7. h) să beneficieze de asistenţă tehnică, juridică, financiară acordată de F.C.B.M.;
 8. i) să colaboreze la întocmirea publicaţiilor realizate de asociaţie;
 9. j) să poată participa la orice activitate a asociației în mod preferențial comparativ cu alți membrii, atâta timp cât prin activitatea lor au dat dovadă de implicare în activitatea clubului. Participarea în mod preferențial este aprobată de Consiliul Director cu consultarea Comisiei de Etică.

12.2. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:   

a). să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere ale F.C.B.M.;

b). să acţioneze pentru creşterea prestigiului F.C.B.M.;

c). să participe activ şi neselectiv la realizarea activitatilor propuse de asociaţie şi să contribuie la realizarea obiectivelor F.C.B.M.;

d). să nu intreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele F.C.B.M.;

e). să achite cotizaţia la termenele prevăzute;

f). pe durata manifestărilor organizate de Asociaţie să poarte însemnele F.C.B.M. şi materialele publicitare ale sponsorilor afişate în conformitate cu prevederile statutului şi cu regulamentele specifice.

12.3. Nici un membru nu poat exercita mai mult de o funcţie de conducere în cadrul F.C.B.M..

Art. 13. Retragerea şi excluderea membrilor asociaţiei. 

13.1. Calitatea de mebru al F.C.B.M. se pierde prin retragere;

13.2. Retragerea se formulează în scris şi se adresează preşedintelui F.C.B.M.. Ea are efect din momentul înregistrării ei la secretariatul F.C.B.M., sau din momentul confirmării primirii acesteia în cazul în care se expediază prin postă cu confirmare de primire.

13.3. Membrii F.C.B.M.  pot fi excluşi în următoarele situaţii:

a). întârzierea la plata cotizaţiei şi neachitarea acesteia în termen de trei luni de la data prevazută pentru aceasta, respectiv în termen de două luni pentru vreuna din cele două tranşe. Excepţie fac cei care solicită amânarea achitării cotizaţiei, expun motive serioase pentru acestă amânare, iar solicitarea este aprobată de Consiliul Director.

b). nerespectarea clauzelor statutului;

c). aducerea unor prejudicii morale, materiale sau de altă natură, prin actele, cuvintele sau înscrisurile sale, intereselor F.C.B.M.;

d). se exclud din asociaţie membri care dau dovadă de un caracter nedemn din punct de vedere moral, civic sau sportiv în cadrul manifestărilor organizate de asociaţie;

e). se exclud din asociaţie membrii ce se fac vinovaţi de angajarea răspunderii asociaţiei în raporturile cu terţii, fără a fi autorizaţi de Consiliul Director;

f). poate fi exclus din asociaţie membrul care nu dovedeşte vigilenţă în exploatarea, conservarea, bunurilor F.C.B.M..

13.4. În cazul prevăzut la lit.a excluderea operează de drept. Cu 14 zile înaintea depăşirii termenului pentru plata unei tranşe din cotizaţia semestrială, Consiliul Director poate anunța Comisia de Etică care va notifica membrul care întârzie cu plata unei tranșe din cotizație, prin scrisoare, telefonic sau prin mijloace electronice (forum, e-mail), despre apropierea termenului prevăzut de statut şi posibilitatea de a fi exclus pentru neplata cotizaţiei.

13.5. În situaţiile prevăzute la lit. b-f, Consiliului Director îi revine competenţa de a se pronunţa asupra excluderii. În prealabil, Consiliul Director va analiza cazul şi va cere celui în cauză orice explicaţie va crede de cuviinţă şi va cerceta toate apărările celui vinovat în conformitate cu procedura prevăzută în regulament intern. Decizia Consiliului Director este irevocabilă şi nu poate fi atacată.

13.6. În caz de deces, calitatea de membru nu se transmite prin moştenire.

CAPITOLUL VI: Conducerea si controlul asociatiei. 

Art. 14. Adunarea Generală. 

14.1. Adunarea Generală constituie organul suprem de conducere al F.C.B.M. şi este formată din totalitatea membrilor cu cotizaţia plătită la zi şi care au calitatea de membru din anul precedent.

14.2. Adunarea Generală se întruneşte odată pe an, în primul trimestru şi este legal constituită prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. Regulile privind organizarea şi funcţionarea Adunării Generale se stabilesc prin statut.

14.3. Competenţa Adunării Generale cuprinde:

a). stabilirea strategiei şi obiectivelor F.C.B.M.;

b). alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

c). alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori;

d). modificarea actului constitutiv şi al statutului;

e). alegerea Consiliului Director şi comisia de cenzori pe o perioada de 3 ani cu majoritate de voturi;

f). stabileşte atribuţiile organelor de administraţie şi control prevăzute de lege dar nemenţionate în statut;

g). controlează activitatea şi gestiunea organelor menţionate;

h). stabilește valoarea taxelor şi a cotizaţiilor ce trebuie achitate de către membrii asociaţiei, cu excepția celor prevăzute de prezentul statut;

i). orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de statut.

14.3. Pentru ca hotărârile Adunării Generale să fie valabile, acestea trebuie adoptate cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Fiecare membru are dreptul la un vot, care se exprimă personal în cadrul Adunării Generale.

14.4. Adunarea Generală studiază şi aprobă raportul Consiliului Director asupra gestiunii sale şi asupra situaţiei financiare a F.C.B.M..

14.5. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă, respectiv s-au abţinut.

14.6. Hotărârile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiţie de către membrii asociaţiei, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

14.7. Convocarea Adunării Generale se face de către preşedintele sau vicepreşedinţii F.C.B.M., în scris, prin e-mail sau pe forum cu 30 zile înainte de data desfăşurării. Convocatorul trebuie să conţină locul de desfăşurare, ora şi ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale. Dacă unul sau mai mulţi membri ai Adunării Generale nu pot fi prezenţi la întâlnire, pot cere în scris dreptul de a vota prin corespondenţă sau mandatar. Respectiva cerere de vot va fi aprobată de Consiliul Director care va aduce la cunoştinţa membrilor Adunării Generale decizia luată.

14.8. Adunarea este condusă de preşedintele Consiliului Director sau în lipsa acestuia, de unul din vicepreşedinţi. Funcţia de secretar este îndeplinită de un secretar angajat al F.C.B.M. sau voluntar, care va întocmi o listă de prezenţă semnată de membrii cu drept de vot, la intrarea în şedinţă şi care va fi verificată de presedintele F.C.B.M..

14.8. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face de către Consiliul Director sau 2/3 din membrii cu drept de vot, în scris sau pe forum cu cel mult 15 zile dar nu mai puțin de 5 zile înainte de data desfăşurării.

14.9. Adunarea Generală Extraordinară poate modifica statutul dacă modificarea îi este cerută de Consiliul Director. Ea statuează asupra tuturor chestiunilor urgente ce îi sunt supuse. Pentru a delibera valabil, Adunarea Generală Extraordinară trebuie să fie compusă din cel puţin jumătate plus unu din membrii cu drept de vot. Numai Adunarea Generală Extraordinară poate hotâri dizolvarea F.C.B.M..  Hotărârile Adunării Generale Extraordinare sunt valabile doar prin votul a cel puţin 2/3 din membrii prezenţi.

14.10. Deliberările Adunării Generale sau Adunării Generale Extraordinare sunt constatate prin procese verbale consemnate într-un registru special şi semnate de preşedintele Adunării şi de secretar. Se anexeaza lista de prezenţă semnată de membrii cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală sau la Adunarea Generală Extraordinară, respectiv se consemnează în registrul special la începerea şedinţei. Copiile sau extrase din aceste procese verbale vor fi valabile doar semnate de consiliul director.

Art. 15. Consiliul Director. 

15.1. Consiliu Director este compus din 3 (trei) membrii plini şi 1 (un) membru supleant.

15.2. Membrii ce vor fi aleşi în Consiliul Director trebuie să aibe minim 2 ani vechime, excepţie făcând alegerea acestora la constituirea asociaţiei F.C.M.B., să fie majori şi să se bucure de exercitarea tuturor drepturilor civile.

15.3. Membrul supleant trebuie să aibe minim 2 ani vechime, excepţie făcînd numirea acestuia la constituirea asociaţiei C.F.M.B. Acesta poate participa la şedinţele Consiliului Director, poate face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţilor asociaţiei, fara să aibă însă drept de vot.

15.4. Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

15.5. Consiliul Director alege dintre membrii săi un preşedinte care va fi totodată şi preşedintele F.C.B.M., şi doi vicepreşedinţi.

15.6. Dacă un loc de membru în Consiliul Director devine vacant în intervalul a două Adunări Generale, Consiliul Director se completează cu membrul supleant ales în Adunarea Generală. Noul membru cooptat îşi va exercita mandatul doar pe perioada rămasă de îndeplinit de predecesorul său.

15.7. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a). administrează şi gestionează patrimoniul F.C.B.M.;

b). stabileste bugetul de venituri şi cheltuieli;

c). aproba înfiinţarea de filiale şi reprezentanţe naţionale şi internaţionale;

d). hotărăşte asupra încheierii unor acte juridice cu terţe persoane;

e). prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi proiectul programelor F.C.B.M.;

f). hotărăşte asupra primirii de noi membrii în F.C.B.M., doar cu avizul Comisiei de Etică;

g). stabileste sancţiunile ce se aplică membrilor care încalcă statutul;

h). decide asupra angajării unui consilier juridic sau avocat în vederea acordării asistenţei juridice;

i). decide asupra angajării personalului necesar bunei desfăşurări a activităţii F.C.B.M.;

j). hotărăşte în orice altă problemă care nu este de competenţa Adunării Generale;

k). îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

15.8. Consiliul Director este prima instanţă de aplicare a sancţiunilor disciplinare împotriva membrilor săi care au comis abateri de la statut şi regulamentele interioare. Aceste abateri sunt lovite de nulitate dacă nu fac obiectul unei sesizări în termen de 1 an de la săvârşirea lor.

15.9. Consiliul Director împuterniceşte preşedintele sau pe unul din vicepreşedinţi pentru efectuarea achiziţiilor, vânzărilor sau închirierilor necesare funcţionării F.C.B.M.

15.10. Preşedintele Consiliului Director este reprezentantul legal al F.C.B.M. Acesta urmăreşte măsura în care sunt respectate dispoziţiile statutare, precum şi disciplina în cadrul F.C.B.M. În lipsa preşedintelui, F.C.B.M. va fi reprezentat de către un vicepreşedinte, împuternicit special în acest scop.

15.11. În cazul demisiei preşedintelui, Consiliului Director îi revine sarcina să nominalizeze un nou preşedinte, în cadrul primei sale reuniuni, dintre membrii săi.

15.12. Preşedintele Consiliului Director va avea responsabilităţi în privinţa desfăşurării în condiţii bune a activităţii F.C.B.M.

15.13. Vicepreşedinţii supraveghează şi coordonează activitatea financiară a F.C.B.M., prezentând periodic Consiliului Director o situaţie în acest sens. Recomandă angajarea personalului necesar.

15.14. Consiliul Director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.

15.15. Consiliul Director se reuneşte la cererea preşedintelui sau la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor săi.

15.16. Lipsa nejustificată a unui membru la trei întruniri consecutive ale Consiliului Director, are drept consecinţă excluderea de drept a acestuia din Consiliul Director.

15.17. Pentru ca hotărârile Consiliului Director să fie valabile este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii Consiliului Director, iar hotărările să fie luate cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.

15.18. Mandatul Consiliului Director este de 3 ani cu posibilitatea retragerii lui.

15.19. La sfarsitul mandatului, toţi membrii Consiliului Director sunt obligaţi să predea actele şi documentele originale ale F.C.B.M. cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui proces verbal ce se va întocmi în  acest sens.

15.20. Pentru munca prestată, membrii Consiliului Director pot beneficia de recompensă/remuneraţie ce va fi stabilită de către Adunarea Generala. Ei au dreptul şi pot beneficia de compensarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă făcute cu ocazia participării la întâlnirile ţinute de către Consiliul Director al Asociaţiei şi orice alte cheltuieli directe în legătură cu activităţile Asociaţiei.

15.21. Consiliul Director este organ deliberator şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri săi. Hotărârile se iau cu majoritate simplă. Consiliul Director trebuie să se preocupe permanent de atragerea de noi membri şi decide înfiinţarea de filiale sau sectii în cadrul Asociaţiei, sau desfiinţarea acestora.

15.22. Filialele vor fi înfiinţate după criteriul geografic. Filialele regionale sunt conduse de reprezentanti regionali numiţi de Consiliul Director.

15.23. Secţiile din cadrul asociatiei sunt conduse de un colectiv format din preşedinte de secţie şi vicepreşedinte de secţie.

15.24. Președintele, la propunerea Consiliului Director poate acorda diverse recompense și titluri membrilor asociației.

Art. 16. Preşedintele. 

16.1. Preşedintele Asociației este ales de către Consiliul Director al Asociaţiei pentru o perioadă de 3 ani, respectiv perioada mandatului Consiliului Director.

16.2. Preşedintele Asociaţiei este în acelaşi timp şi Preşedintele Consiliului Director.

16.3. Preşedintele conduce şi coordoneaza întreaga activitate curentă a Asociaţiei, scop în care:

a). urmărește şi controlează aplicarea hotărârilor Consiliului Director;

b). încheie cu avizul Consiliului Director orice protocol, înţelegeri şi alte convenţii ce privesc în mod direct Asociaţia;

c). asigură informarea şi documentarea de profil;

d). Preşedintele Asociaţiei şi vicepreşedinţii stabilesc fişa postului, ce conţine atribuţii, pentru fiecare membru al Consiliului Director precum şi pentru Trezorier, Consilierul Juridic şi Reprezentanţii Teritoriali ai Asociaţiei.

16.4. Preşedintele Asociaţiei poate alege un resposabil P.R. (purtător de cuvânt) dintre membrii sau din componenta Consiliului Director care va avea următoarele atribuţii:

a). aprobă sau scrie şi trimite comunicatele de presă;

b). aprobă sau scrie şi trimite orice scrisoare sau comunicat oficial din partea F.C.B.M. către persoanele fizice şi juridice;

c). are acces şi verifică corespondanţa F.C.B.M.;

Art. 17. Controlul financiar. 

17.1. Controlul economico – financiar şi gestionar al asociaţiei se exercită de către o comisie de cenzori compusă din 1-3 membrii aleși de Adunarea Generală.

17.2. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

17.3. În realizarea competenţei sale, comisia de cenzori/cenzorul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a). Verifică modul în care este administrat patrimoniul F.C.B.M.;

b). Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c). Poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;

d). Îndeplineşte orice alte atribuţii în conformitate cu prevederile legale.

17.4. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al aceluiaşi an iar evidenţele contabile se vor conduce şi organiza în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare de către personal de specialitate.

Art. 18. Comisia de Etică. 

18.1. Comisia de Etică va fi formată din 3 membri aleşi de Adunarea Generală dintre membrii fondatori ai Asociatiei “F.C.B.M.”.

18.2. Comisia de Etică nu este supusă Consiliului Director şi va răspunde doar în faţa Adunării Generale.

18.3. Comisia de Etică nu are putere de decizie. Ea poate face recomandari Consiliului Director asupra deciziilor ce urmeaza a fi luate, dar avizul Comisiei de Etică este obligatoriu în cazurile prevăzute la punctele: 11.3 – 11.4 – 11.7 – 11.10 – 11.12, din prezentul statut.

18.4. În cazul în care Comisia de Etică nu este de acord cu deciziile luate de Consiliul Director, poate impune Consiliului Director convocarea unei Adunări Generale Extraordinare.

18.5. Atribuţiile Comisiei de Etică:

 1. a) să recomande Consiliului Director excluderea membrilor;
 2. b) sa recomande şi să avizeze înscrierea de noi membrii;
 3. c) să încerce să aplaneze şi să rezolve, în primă instanţă, conflictele apărute între membri;
 4. d) să îşi dea acordul pentru membrii care doresc să candideze pentru orice funcţie de conducere.

18.6. Comisia de Etică se întrunește la solicitarea Consiliului Director ori de câte ori este nevoie pentru consultarea și avizarea activității prevăzute în prezentul statut dar nu mai mult de două ori pe lună. Această activitate, atunci când este posibil, se poate face și prin forum sau online, situație în care Comisia de Etică își va acorda consultarea și avizul ori de câte ori este solicitată.

CAPITOLUL VII: Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei. 

Art. 19. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei.   

19.1. Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:

a). de drept: – la împlinirea duratei pentru care a fost constituită – odată cu realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop – imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de 1an de la data la care, potrivit prevederilor statutului, cele  două organe de conducere trebuiau să fie constituite. – reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acest număr nu a fost completat timp de 3 luni;

b). prin hotărâre judecătorească dacă:  – scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice – realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice – urmăreste alt scop decât cel pentru care a fost constituită – a devenit insolvabilă – nu mai obţine autorizaţiile prealabile, necesare, potrivit legii;

c). prin hotărârea adunării generale.

19.2. În cazul dizolvării decise de adunarea generală, aceasta hotărăşte cu 2/3 din voturi din numarul membrilor dizolvarea şi lichidarea asociaţiei în situaţia în care nu mai poate realiza scopul pentru care a fost creată sau patrimoniul nu mai asigură buna funcţionare a activităţii. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotarârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

19.3. În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de adunarea generală, după caz. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul consiliului director încetează.

19.4. La intrarea în funcţie, lichidatorii efectuează inventarul şi încheie bilanţul contabil care trebuie să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei.

19.5. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

19.6. Lichidatorii îşi indeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori a asociaţiei.

19.7. Lichidatorii au obligaţia de a continua operatiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea  prin licitaţie publică a bunurilor imobile şi mobile.

19.8. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de realizare.

19.9. Bunurile rămase în urma lichidării se transmit persoanelor juridice de drept public sau privat cu scop identic sau asemănător, potrivit legii.

19.10. În cazul în care, în termen de 6 luni de la încheierea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile prevăzute la pct. 19.9. acestea se vor atribui de instanţa judecătorească competentă unei persoane  juridice cu scop identic sau asemănător.

19.11. Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului – verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

19.12. La încheierea operaţiunilor lichidării, lichidatorii remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.

19.13. De asemenea, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni să depună bilanţul contabil, registrul-jurnal şi un memorandum şi să declare operaţiunile de lichidare judecatoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are  sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

19.14. În cazul în care, în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea bilanţului contabil nu se înregistrează nici o contestaţie, acesta se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea instanţei de judecată, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale  lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi de obligaţiile asumate.

19.15. Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

19.16. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

CAPITOLUL VIII: Dispozitii finale. 

Art. 20. În vederea aplicării prevederilor statutului, Consiliul Director poate elabora un regulament de organizare şi funcţionare a F.C.B.M. ce va fi supus aprobării Adunării Generale.

Art.21 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.